Templéad Éigeantach 4 Fógra faoin Athbhreithniú / Notification regarding the Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta / Health and Safety Policy

Sainspiorad na Scoile / School’s Characteristic Spirit

 

Fógra Maidir le hAthbhreithniú Bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar an mBeartas Frithbhulaíochta / Notification regarding Board of Management Annual Review of Anti Bullying Policy

Beartas Frithbhulaíochta / Anti Bullying Policy

Anti Bullying Policy / Beartas Frithbhulaíochta

 

DocsRáiteas um Chumhdach Leanaí agus Measúnú Riosca / Child Protection Statement and Risk Assessment

Cód Iompair / Code of Behaviour

Próiseas Gearáin / Complaints Process

Polasaí um Chosaint Sonraí & Coimeád Taifid / Data Protection Policy

Polasaí Iontrála / Admissions Policy

Polasaí Úsáide Inghlactha Idirlín / Internet Acceptable Use Policy

Polasaí Cumarsáide na Scoile / School’s Communication Policy

Polasaí OSPS & OCG / SPHE & RSE Policy