Templéad Éigeanatach Fógra faoin Athbhreithniú / Notification Regarding the Board of Management’s Review of the Child Safeguarding Statement

Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta / Health and Safety Policy

Sainspiorad na Scoile / School’s Characteristic Spirit

Polasaí Bainistíochta Teagmhais Chriticiúil / Critical Incident Policy -Gaeilge agus Béarla

Fógra Maidir le hAthbhreithniú Bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar an mBeartas Frithbhulaíochta 2022 / Notification Regarding Board of Management Annual Review of Anti-Bullying Policy  

Beartas Frithbhulaíochta 2022 / Anti Bullying Policy 2022 

Anti Bullying Policy 2022 / Beartas Frithbhulaíochta 2022

Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus measúnú Riosca_ Child Protection Statement and Risk Assessment (Tírdreach)

Cód Iompair / Code of Behaviour

Próiseas Gearáin / Complaints Process

Polasaí um Chosaint Sonraí & Coimeád Taifid / Data Protection Policy

Polasaí Iontrála / Admissions Policy 2023 (Eanáir 23)

Polasaí Úsáide Inghlactha Idirlín / Internet Acceptable Use Policy

Polasaí Cumarsáide na Scoile / School’s Communication Policy

Polasaí OSPS & OCG / SPHE & RSE Policy