Cód Iompair 2023 / Code of Behaviour 2023

Fóin Phóca, Uaireadóirí Cliste, Gléasanna Cliste Eile / Mobile Phone, Smart Phone and other Smart Devices Policy

Polasaí Teachta agus Imeachta 2023 / Coming to and Going from School Policy 2023

Polasaí Oideachas Um Fhorbairt Inbhunaithe / Education for Sustainable Development Policy Gaeilge agus Béarla

Sainspiorad na Scoile / School’s Characteristic Spirit

Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta / Health and Safety Policy

Polasaí Bainistíochta Teagmhais Chriticiúil / Critical Incident Policy -Gaeilge agus Béarla

Fógra Maidir le hAthbhreithniú Bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar an mBeartas Frithbhulaíochta 2023 / Notification Regarding Board of Management Annual Review of Anti-Bullying Policy

Beartas Frithbhulaíochta 2023 (Gaeilge agus Béarla) / Anti-Bullying Policy

Ráiteas agus measúnú Riosca (Cumhdach Leanaí) Gaelscoil Ruairí 2023 / Child Safeguarding Statement and Risk Assessment

Fógra faoin athbhreithniú ar Chumhdach Leanaí Ghaelscoil Ruairí 2023 / Notification regarding the Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

Polasaí Iontrála_ Admissions Policy 2024

Fógra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach _ Annual Admission Notice 2024_ 2025 (Deireadh Fomhair 2023)

Cód Iompair / Code of Behaviour

Próiseas Gearáin / Complaints Process

Polasaí um Chosaint Sonraí & Coimeád Taifid / Data Protection Policy

Polasaí Úsáide Inghlactha Idirlín / Internet Acceptable Use Policy

Polasaí Cumarsáide na Scoile / School’s Communication Policy

Polasaí OSPS & OCG / SPHE & RSE Policy