Bunaíodh Gaelscoil Ruairí i 2019. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Ruairí faoi phátrúnacht An Fhoras Pátrúnachta.

Chaith an scoil a céad bhliain, ó Mheán Fómhair 2019 go Márta 2020 sa leabharlann i  nGaelscoil Uí Fhiaich  sa bhaile de bharr deacrachtaí pleanála agus beidh an scoil i gcónaí faoi chomaoin ag Gaelscoil Uí Fhiaich as ucht teacht i gcabhair linn inár gcéad bhliain. Scoilbhliain iontach gearr a bhí ann an bhliain sin de bharr Covid-19.

Athosclaíodh an scoil i dTeach Auxilia in Ollscoil Mhaigh Nuad i Meán Fómhair 2020. Mí an-stairiúil a bhí ann lenár naíonáin ag caitheamh míosa san Ollscoil!  Bhí muintir na hOllscoile iontach tacúil linn agus cuireadh fáilte is fiche romhainn ann. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a bhí bainteach le sin agus as ucht a gcineáltais.

Bhogamar isteach inár gcóiríocht reatha, ár seomraí réamhdhéanta ar an gCampas Oideachais Nua ar Bhóthar an Mhaigh gCláir i Maigh Nuad ar an 28 lá de mhí Mheán Fómhair 2020.

Tá cead pleanála faighte dár bhfoirgneamh buan ar ár suíomh reatha agus táimid ag súil le cloisteáil ón Roinn Oideachais go luath faoin gcéad chéim eile ina threo

Gaelscoil Ruairí was founded in 2019. Gaelscoil Ruairí is a multidenominational gaelscoil under the patronage of An Foras Pátrúnachta. 

The school spent its first year from September 2019 until March 2020 in the library of Gaelscoil Uí Fhiaich in the town due to planning difficulties and the school will always be grateful to Gaelscoil Uí Fhiaich for their help during our first year. Our first school year was cut short due to Covid 19.

The school reopened in Auxilia House in Maynooth University in September 2020. That was a truly historic month as we watched our infants spend a month in the university! Everyone in the university was very supportive towards us and we were made to feel extremely welcome. We would again like to thank everyone involved for their kindness.

We moved into our current accommodation, our prefabs on the New Education Campus on the Moyglare Road in Maynooth, on the 28th September 2020.  We have received planning permission for our permanent building on our current site and we expect to hear from the Department of Education shortly in relation to the next step towards this.

Foireann Staff:

Príomhoide / Múinteoir na Naíonán Beag

Principal / Junior Infant Teacher                                Póla Ní Chinnsealaigh

Múinteoir na Naíonán Mór

Senior Infant Teacher                                                Eimear Ní Sheanacháin

Múinteoir Rang 1 / Leas-Phríomhoide Gnomhach

First Class Teacher / Acting Deputy Principal            Clíona Ní Dhúshláine

Múinteoir Rang 2

Second Class Teacher                                               Clíona Ní Dhúshláine

Múinteoir Oideachais Speisialta 

Special Education Teacher                                         Bláthnaid Ní Fhearcheallaigh

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Special needs Assistant                                              Cáit Ní Bhriain

Rúnaí Scoile

School Secretary                                                        Keelin Nic Ghearailt

Uaireanta Scoile School Times:

Feitheoireacht Chlóis / Yard Supervision                            8.20r.n. – 8.30r.n.

Naíonáin Infants                                                                 8.30r.n. -1.10i.n.

Rang 1 1st Class                                                                  8.30r.n. – 2.10i.n.

Rang 2 2nd Class                                                                8.30r.n – 2.10i.n