(1st Step in the Enrolment Process) Please send this form any time from the 1st -30th November.

  I gCás Ró-Éileamh (In the Event of Oversubcription)
  Cuir tic in aice le aon cheann a bhaineann leat (Please tick any one that applies to you.)

  Critéir Roghnaithe (Selection Criteria)
  (6) sa Pholasaí Iontrála ((6) in our Admission Policy)

  Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe le daltaí reatha na scoile (Brothers, sisters, half-siblings, fostered or adopted children of current pupils in the school)

  Páistí gur deimhin leis an scoil gur ghnóthaigh an dalta leibhéal liofachta sa Ghaeilge agus gur dhócha go rachadh an líofacht sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í (Children whom the school has confirmed have reached a level of fluency in Irish where it is felt that such fluency would regress if not admitted into an all-irish school)

  Páistí a bhfuil deartháir, deirfiúr, leath-shiblín, siblín altramaigh nó uchtaithe acu a d'fhreastail ar an scoil cheana féin (Children who have a brother, sister, half-sibling, fostered or adopted sibling who previously attended the school)

  Páisti a bhfuil tuismitheoir nó caomhnóir acu ina b(h)all foirne ag Bord Bainistíochta na Scoile (Children who have a parent or guardian who is an employee of the school's board of management)

  captcha